Mission Possible / Mission Possible
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen van de voormalige Sovjet-Unie. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar ras, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus. Wij zien het als onze opdracht om om te zien naar hen die geen helper hebben, zoals beschreven staat in Matteüs 25:35-40.

``Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.``

De geboden hulp bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp aan gezinnen met problemen die ze niet zonder hulp kunnen oplossen en het ondersteunen van deze gezinnen bij het opvoeden van hun kinderen; dit draagt er aan bij dat ook kinderen die door hun opvoeding en afkomst een achterstand hebben kans krijgen zich te ontwikkelen en een waardig leven kunnen leiden.

Mission Possible werkt met zusterorganisaties uit Finland, Zweden, Engeland, Nederland en Amerika samen met lokaal verankerde organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Albanië, Armenië). De coördinatie vindt plaats vanuit Mission Possible Internationaal, een informele ‘koepel’ van de landenorganisaties.

De stichting is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteunen en stichten van kerken en distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, na de val van de Sovjet-Unie, kwam de nadruk van het werk meer te liggen op de hulp aan straatkinderen.

In 1995 werden in Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd; kleinschalige, particuliere, initiatieven die door Mission Possible financieel werden ondersteund.

Al gauw werd het werk professioneler en uitgebreid naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. De nadruk van het werk kwam meer te liggen op het voorkomen van problemen (m.n. armoede, huiselijke geweld & gebrek aan opleiding) waardoor er kinderen op straat terechtkomen. Oogmerk is om door preventie en voorlichting, maar ook door concrete hulp aan probleemgezinnen, te voorkomen dat situaties escaleren. De afgelopen jaren hebben we mogen zien dat deze aanpak succesvol is. Inmiddels is het werk dan ook uitgebreid. We werken nu ook in Bogotol (hulp aan gezinnen om uit de armoede te komen), Omsk (vrouwenopvanghuis), Zlatoust (naschoolse opvang) en Tsjeljabinsk (vrouwenopvanghuis). Het is de bedoeling om deze, inmiddels bewezen, aanpak te blijven ondersteunen, zelfstandigheid te bevorderen en nieuwe projecten op te zetten. Daarnaast delen we de opgedane kennis met andere, lokale, hulpverleningsorganisaties zodat zoveel mogelijk kinderen hoop op een waardige toekomst geboden kan worden.

Mission Possible heeft de ANBI status en is aangemerkt als Erkend goed doel. Dat houdt in dat  Mission Possible zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving  (CBF) Uw gift is belasting aftrekbaar.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
5

Aantal projectlanden

78

Aantal projectstaf

347

Aantal vrijwilligers

13

Aantal lokale organisties

Totaal donaties Mission Possible 2022

  • Mission Possible Internationaal

  • Mission Possible Nederland

  • Lokale fondsen- werving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

  • Andere organisaties

  • Noodhulp Mission Possible Internationaal

  • Noodhulp Mission Possible Nederland

33

Eigen Fondsenwerving

door lokale Mission Possible organisaties

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!