De ANBI status van Mission Possible

Per 6 oktober 2010 heeft de Belastingdienst Mission Possible Nederland aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
anbi

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.
  Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een ANBI-instelling. Vanaf die datum moet een ANBI-instelling een aantal gegevens publiceren op een website. Alle gevraagde gegevens vindt u terug op deze website. Via onderstaande verwijzingen kunt u deze gegevens raadplegen:

Mission Possible Nederland
Postbus 77
9980 AB  UITHUIZEN
info@missionpossible.nl
0595438672
0628364756
NL07 RABO 0158045424
RSIN: 8230 81 333
Kvk: 51077655

Het beloningsbeleid:
Aan de bestuursleden wordt geen beloning toegekend. Zij vragen geen onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur hem is opgedragen.

De bezoldiging van de directeur omvat periodieke beloningen zoals salarissen en sociale lasten en bedroegen in 2017 € 23.707 (in 2016: € 23.406, 2015: € 21.230, 2014: € 21.085; 2013: € 21.618, 2012: € 21.416, 2011: € 22.165). Er wordt geen 13e maand uitgekeerd.
De jaarlijkse pensioenpremie bedroeg in 2017 € 2.113 (in 2016: € 2.002, 2015: € 1.498).

De stichting heeft naast de directeur geen personeel

Jaarverslag Mission Possible Nederland

Jaarrekening Mission Possible Nederland

Beleidsplan Mission Possible Nederland

Statuten Mission Possible Nederland