Mission Possible / Over Mission Possible
Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!

Mission Possible

Mission Possible is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit (invloedsfeer van) de voormalige Sovjet-Unie- staten. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in Mattheüs 25:35-40.

``Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.``

De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische, materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen, zodat de risicokinderen, als ze de volwassenheid hebben bereikt, een volwaardig leven kunnen leiden.

Mission Possible werkt met vijf zusterorganisaties in West-Europa (Finland, Zweden, Engeland, Nederland) en Amerika en dertien lokaal verankerde organisaties in Oost-Europa (Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Albanië & Armenië). Dit geheel wordt gecoördineerd door de president van Mission Possible Internationaal.

De stichting is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteunen en stichten van kerken en distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, na de val van de Sovjet-Unie, kwam de nadruk van het werk meer te liggen op de hulp aan straatkinderen.

In 1995 werden in Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd. Basis van het werk waren kleinschalige, particuliere, initiatieven die financiële hulp en ondersteuning konden gebruiken.

Al gauw werd het werk professioneler en uitgebreid naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. De nadruk van het werk kwam meer te liggen op het voorkomen van de problematiek. Met name armoede, huiselijke geweld & gebrek aan opleiding zijn factoren waardoor kinderen op straat terechtkomen. Door preventie en voorlichting, maar ook door hulp aan probleemgezinnen, willen we voorkomen dat situaties escaleren. De afgelopen jaren mochten we zien dat deze aanpak succesvol is. Inmiddels is het werk dan ook uitgebreid. We werken nu ook in Bogotol (hulp aan gezinnen om uit de armoede te komen), Omsk (vrouwenopvanghuis), Zlatoust (naschoolse opvang) en Tsjeljabinsk (vrouwenopvanghuis kleinschalig). Naar de toekomst toe willen we, middels deze bewezen aanpak, de huidige programma’s ondersteunen, verder verzelfstandigen en nieuwe projecten opzetten. Daarnaast willen we de opgedane kennis delen met andere, lokale, hulpverleningsorganisaties om hen tot zegen te zijn en zoveel mogelijk kinderen een toekomst vol van hoop bieden.

Mission Possible heeft de ANBI status en is aangemerkt als Erkend goed doel. Dat houdt in dat  Mission Possible zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving  (CBF) Uw gift is belasting aftrekbaar.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door Toezichthouder CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
5

Aantal projectlanden

74

Aantal projectstaf

327

Aantal vrijwilligers

13

Aantal lokale organisties

Totaal donaties Mission Possible 2022

  • Mission Possible Internationaal

  • Mission Possible Nederland

  • Lokale fondsen- werving in €

  • Lokale fondsen- werving in goederen

  • Andere organisaties

  • Speciale projecten Mission Possible Nederland

  • Speciale projecten Mission Possible Internationaal

41

Eigen Fondsenwerving

door lokale Mission Possible organisaties

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie

Help ons dit verhaal te vertellen en deel het via je socials!