Mission Possible / Algemene Voorwaarden

Algemene deelname voorwaarden (Reglement)
Mission Possible Russia Road Trip

Artikel 1.
Aanmelding voor de Mission Possible Russia Road Trip dient te geschieden middels een email inschrijfformulier.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld voor 2021 bedraagt € 3.200,– per team op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 450, – per persoon. Bij aanmelding dient € 1.500, – van het inschrijfgeld direct te worden voldaan. De organisatie zal daarvoor een nota sturen. Een aanmelding wordt als definitieve inschrijving geactiveerd na ontvangst van de schriftelijke inschrijving, hierop volgt een betalingsverplichting. Het resterende inschrijfgeld dient uiterlijk (na de 2e facturatie) halverwege het jaar te worden betaald.

Artikel 3.
Elk team verplicht zich met inschrijving voor de Mission Possible Russia Road Trip tot het werven van fondsen ten bate van stichting Mission Possible Nederland. Deze fondsen bedragen minimaal € 5.000,- (meer wordt ook gewaardeerd!) per team. De fondsen worden in het jaar voorafgaande aan de Mission Possible Russia Road Trip overgemaakt naar het bankrekeningnummer NL07RABO0158045424 van Stichting Mission Possible Nederland.

De fondsen mogen ook worden ingezameld middels het werven van donateurs. Met dien verstande dat een donateur een schenkingsovereenkomst van minimaal 5 jaar aangaat met Mission Possible Nederland.

Artikel 4.
De organisatie heeft het recht een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 5.
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren wordt het betaalde inschrijfgeld (1e factuur minus annuleringskosten van ticket en/of hotel en andere reserveringen) alleen terugbetaald indien een vervangend team wordt gevonden. De organisatie kan bemiddelen bij het zoeken naar een vervangend team. Bij annulering van inschrijving worden altijd de gemaakte annuleringskosten van ticket, hotel en andere reserveringen in rekening gebracht. Dit geldt ook in het geval dat de inschrijving wordt overgenomen door een ander team. Tot 2 maanden voor aanvang van de Mission Possible Russia Road Trip waarvoor is ingeschreven kan een inschrijving overgaan op een ander team. Indien een inschrijving wordt geannuleerd binnen 2 maanden voor aanvang van de Mission Possible Russia Road Trip waarvoor is ingeschreven zijn er € 500,- annuleringskosten verschuldigd.

LET OP: U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 6.
Indien een team gedurende het evenement uitvalt wordt géén inschrijfgeld terugbetaald. Ook de fondsen die door het team zijn opgehaald worden niet in dit geval niet teruggestort.

Indien de Mission Possible Russia Road Trip door onvoorziene omstandigheden moet worden geannuleerd, ingekort of te worden gestaakt, worden niet gemaakte kosten teruggestort.

Artikel 7
Een team bestaat uit twee personen, met een minimale leeftijd van 23 jaar. Beide leden van het team moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een geldig paspoort.

Artikel 8.
Voor de deelnemers zal voorafgaande aan de Mission Possible Russia Road Trip dag een instructieavond worden gegeven. De deelnemers worden zoveel mogelijk geacht aan deze instructieavond deel te nemen.

Artikel 9.
De deelnemers dienen zich gedurende de hele auto(toer)tocht en over het volledige traject strikt te houden aan de verkeersregels! Niet naleving van verkeersregels kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting tot gevolg hebben (zie ook artikel 22)!

Artikel 10.
Voor rekening van de organisatie komen de kosten voor hotelovernachtingen (inclusief ontbijt en diner), de kosten voor vliegtickets, visa en de kosten voor huur van de auto. Voor rekening van de deelnemers zijn alle kosten van persoonlijke aard (consumpties etc.) evenals alle brandstofkosten, alle kosten van tolwegen, veerboten inclusief eventuele entreegelden etc. ook indien die door de organisatie zijn/worden voorgeschreven.

Artikel 11.
Voor de Mission Possible Russia Road Trip wordt gebruik gemaakt van auto’s die in Rusland worden gehuurd. Voor zover mogelijk wordt voor alle teams hetzelfde type auto gehuurd bij voorkeur van Russische makelij.

Artikel 12.
De deelnemers zijn verplicht om andere deelnemers in nood te helpen. Daarnaast dient men direct het speciale alarmnummer van de organisatie te bellen. De organisatie zal zo snel mogelijk de organisatie van noodzakelijke hulpverlening overnemen.

Artikel 13.
Mede vanuit veiligheidsoogpunt worden alle deelnemende auto’s voorzien van een ingebouwd voertuig volgsysteem. 

Het voertuig volgsysteem wordt kosteloos beschikbaar (in bruikleen) gesteld door onze track and tracé partner en blijft te allen tijde eigendom van deze rechtspersoon.
De ingeschreven deelnemers zijn verantwoordelijk voor het systeem en voor de terug bezorging hiervan. Niet retour ontvangen systemen worden door belast aan het desbetreffende team. De waarde van het track and tracé systeem bedraagt € 750,- per equipe exclusief BTW.

Artikel 14.
Communicatie: ieder team heeft verplicht (minimaal) één goed werkende GSM bij zich. Het nummer dient bij inschrijving aan organisatie te zijn mede gedeeld. Zet het apparaat aan, omdat de organisatie daarop belangrijke mededelingen kan doorgeven. In het routeboek staan de telefoonnummers van de organisatie leden, het is verplicht het contactnummer van de organisatie in de telefoon geprogrammeerd te hebben.

Artikel 15.
Deelname aan de Mission Possible Russia Road Trip geschiedt geheel op eigen risico. Alle deelnemers dienen voor de start een verklaring te ondertekenen waarin zij de organisatie, sponsoren en alle bijbehorende vrijwilligers, vrijwaren van enige aansprakelijkheid.

Artikel 16.
Elke deelnemer gaat akkoord dat interviews en/of ander beeldmateriaal dat betrekking heeft op de Mission Possible Russia Road Trip deelnemers en/of deelnemende teams, door de organisatie gebruikt mag worden voor allerhande mediadoeleinden.

Artikel 17.
De deelnemers gaan ermee akkoord dat tijdens de Mission Possible Russia Road Trip concurrerende producten en/of diensten van personen, bedrijven en/of instellingen welke geen directe en/of negatieve verbintenis hebben met de Mission Possible Russia Road Trip organisatie, niet door hen worden gepromoot. In specifieke gevallen kan de Mission Possible Russia Road Trip organisatie een publiceer(gebruik)verbod instellen op een door het deelnemende equipe uit te dragen (team)sponsor(naam) en/of ander daarbij behorend beeldmerk. Indien door een equipe of deelnemer middels ernstig tegenstrijdige reclame-uitingen schade wordt toegebracht aan de organisatie kan dat leiden tot uitsluiting van het evenement en het betalen van een schadevergoeding.

Artikel 18.
De organisatie gebruikt de elektronische (e-mail) contactgegevens van deelnemers/sponsoren/partners/crewleden slechts voor het doorzenden van Mission Possible Russia Road Trip gerelateerde informatie. Middels (al dan niet) acceptatie van dit reglement is het volgens de telecomwet niet noodzakelijk om hiervoor een specifieke opt-in toestemming te vragen. Tijdens het verkrijgen (acceptatie van dit reglement) van deze gegevens is de mogelijkheid tot verzet/weigering geboden. De communicatie die wordt verzonden heeft te allen tijde te maken met (eigen) Mission Possible activiteiten.

Artikel 19.
Dagelijks wordt tijdens de Mission Possible Russia Road Trip een korte briefing gehouden door organisatie, waarin nog eens kort de belangrijkste spelregels worden vermeld en waar vooral de do’s en don’ts specifiek voor deze tocht de revue passeren. Denk hierbij aan onvoorziene route(etappe)wijzigingen, uitsluitingen en hints. Het is de laatste mogelijkheid om vragen te stellen. Het is verplichte kost voor alle deelnemers en het meenemen van pen en papier wordt aangeraden.

Artikel 21.
Afval/milieu: belangrijk aspect van de toertocht is verantwoorde omgang met milieu en natuur. Ons motto is ‘leave no traces’, alle afval moet mee terug. Bejegen flora/fauna met gepast respect. Respecteer afgeschermde gebieden. Betreedt geen terrein achter hek of afbakening of privéterrein in algemeen. Blijf op de wegen, zeker in natuurgebieden. Geconstateerde overtreding van het milieugebod (zoals het bewust achterlaten van afval of betreden (rijden) in verboden gebieden) resulteert in strafpunten of diskwalificatie.

Artikel 22.
Sancties: Diskwalificatie is de zwaarste straf.
In welke gevallen volgt een onherroepelijke algehele diskwalificatie:
Buitensporige of herhaaldelijke snelheidsovertreding(en).
Het saboteren van het door de organisatie ingebouwde voertuigvolgsysteem.
Onverantwoorde omgang met milieu en natuur.
Het stelselmatig niet deelnemen aan de verplichte briefing.
Bewuste gebruikmaking van tegenstrijdige (verboden) team reclame-uitingen.
Onverantwoord rijgedrag.
Bij een diskwalificatiestatus, wordt uw deelname aan de Mission Possible Russia Road Trip per eerst mogelijke gelegenheid beëindigd en bent u dus ook niet meer zichtbaar via ons voertuigvolgsysteem.

Artikel 23.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Daarnaast is op alles het Nederlandse recht van toepassing met als rechtbanklocatie, de rechtbank van Groningen (Nederland).